V šolski knjižnici se držimo določenih pravil obnašanja. Ta pravila določa poslovnik šolske knjižnice.

 

KNJIŽNIČNI RED

                                   ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, Gimnazija Ravne

 POSLOVNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE GIMNAZIJE RAVNE NA KOROŠKEM

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Poslovnik šolske knjižnice Gimnazije Ravne na Koroškem izhaja iz nalog, ki jih ima ta do dijakov, učiteljev in strokovnih delavcev, ki so zaposleni na Gimnaziji Ravne na Koroškem, ter iz knjižničarske prakse, ki temelji na racionalnem, ekonomičnem in smotrnem knjižničnem poslovanju. Pri tem se opira na določila Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/2001, št. 96/2002).

2. člen

Šolska knjižnica Gimnazije Ravne na Koroškem zagotavlja naslednje brezplačne storitve:

vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihova uporaba;

uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, podatkovnih zbirk in informacijskih virov;

uporabo elektronskih virov;

posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;

izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom;

usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice;

pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva, informacij in pri uporabi le teh;

seznanjanje z novostmi v knjižnici;

rezerviranje knjižničnega gradiva;

uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,

dostop do svetovnega spleta;

II. ČLANSTVO

3. člen

Uporabniki šolske knjižnice so dijaki, učitelji, strokovni delavci, tečajniki MT in tehnično osebje Gimnazije Ravne na Koroškem.

4. člen

Vpis v šolsko knjižnico in članstvo v njej je brezplačno, izkaznic ne izdajamo. Za vpis zadostuje osebni dokument (obvezno s sliko). Dijakom priporočamo predložitev dijaške izkaznice, kar kasneje poenostavi postopek izposoje.

5. člen

Po vpisu imajo uporabniki pravico do storitev, ki jih ponuja knjižnica. Uporabnikom knjižnice je dovoljena uporaba gradiva v knjižnici in na dom, seznanjanje z novostmi, rezerviranje gradiva, dostop do elektronskih virov.

 III. KNJIŽNIČNI PROSTORI

6. člen

Knjižnični prostori so namenjeni uporabnikom in knjižničnim delavcem.

IV. IZPOSOJA

7. člen

Za uporabnike je knjižnica za izposojo odprta vsak dan od 7.00 do 14.00.

8. člen

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v knjižnici. Rok izposoje je za:

KNJIŽNO GRADIVO – 1 mesec

SERIJSKE PUBLIKACIJE – 14 dni

MEDIOTEČNO GRADIVO (CD rom, CD plošče, avdio in video kasete) – 3 dni

 9. člen

V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničar rok izposoje primerno skrajša. Kdor prekorači rok za vrnitev knjižnega gradiva, dobi opomin, ki ga knjižničar posreduje razredniku.

 10. člen

Kdor želi zadržati izposojeno gradivo preko veljavnega roka izposoje, mora pred njegovim iztekom prositi za podaljšanje, ki se dovoli samo, če gradivo ni že rezervirano za drugega uporabnika. Obvezno branje podaljšujemo samo izjemoma.

Podaljšanje se ureja osebno.

Če uporabnik želi fotokopirati posamezne tekste iz knjižnega gradiva (to je možno samo v skladu z zakonom o avtorskih pravicah), mora za čas fotokopiranja predložiti knjižničarki osebni dokument. Fotokopiranje je dovoljeno le v šolski fotokopirnici.

 V. DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

11. člen

Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po poslovniku, navodilih knjižničnega osebja in pravilih dostojnega obnašanja. Knjižnica je del šole, zato tudi tukaj velja Šolski pravilnik.

12. člen

V prostorih knjižnice je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, prav tako tudi ni dovoljeno uživanje hrane in pijače.

13. člen

Uporabniki morajo s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnati skrbno. Kdor izgubi ali poškoduje knjižnično gradivo, ga mora nadomestiti z novim ali pa zanj plačati odškodnino in manipulativne stroške po ceniku, ki ga sprejme komisija za ocenitev izgubljenih knjig, oziroma škode. Če uporabnik poškoduje opremo ali naprave v knjižnici, odgovarja za nastalo škodo po pravnem redu Republike Slovenije.

 14. člen

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki vse izposojeno knjižnično gradivo vrniti. Le izjemoma lahko v dogovoru s knjižničarko obdržijo dijaki gradivo tudi čez počitnice. Dijaki 4. letnikov, ki so si izposodili gradivo za maturo, morajo le tega vrniti do razglasitve rezultatov mature.

15. člen

Uporabniki so odgovorni za svojo lastnino. Šolska knjižnica Gimnazije Ravne ne odgovarja za krajo ali izgubo njihove lastnine.

 VI. UPORABA RAČUNALNIKA

16. člen

Računalniki, ki se nahajajo v šolski knjižnici, so na voljo uporabnikom knjižnice. Omogočen je dostop do svetovnega spleta. Prednost pri uporabi imajo dijaki, ki potrebujejo računalnik za šolsko delo. Prepovedano je obiskovanje spornih spletnih strani, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje prek interneta, prepovedano je nameščanje programov in presnemavanje glasbenih in grafično zahtevnih datotek z interneta.

 VII. JEZIK POSLOVANJA

17. člen

Šolska knjižnica Gimnazije Ravne na Koroškem posluje v slovenskem jeziku.

 VIII. UČBENIŠKI SKLAD

18. člen

V okviru šolske knjižnice deluje tudi učbeniški sklad.

 IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Uporabniki morajo biti ob vpisu  ustno opozorjeni na določile tega pravilnika. Izvod pravilnika mora biti javno dostopen in se hrani v prostorih knjižnice.

Pravilnik knjižnice se uporablja od 1. 1. 2006.

Na Ravnah, 10. 12. 2005

Ravnatelj: Dragomir Benko, prof.                            Knjižničarka: Natalija Pečovnik

(Visited 262 times, 1 visits today)