Rezultati poklicne mature bodo znani v sredo, 6. julija 2022, od 7. ure dalje. Do rezultatov lahko dostopate s svojo maturitetno šifro in EMŠO-številko na tej spletni povezavi: https://getch.eu/matura/Rezultati.aspx.

Ocene po predmetih boste izvedeli na šoli ob 9. uri v učilnici K1. Takrat pri razredničarki prejmete tudi pripadajoče listine.

Svečana podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 11. julija, ob 18.30 v Grajskem parku.

Navodila za morebitne vpoglede v izpitno dokumentacijo:

Vpogled v izpitno dokumentacijo

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva od šole vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje ter način izračuna izpitne ocene). Torej je zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 9. julij 2022.

Pisno vlogo odda v tajništvu mature v času uradnih ur (med 9. in 11. uro). Tajnica mature bo pripravila izpitno dokumentacijo na vpogled. O prostoru in uri posameznih vpogledov bodo kandidati obveščeni po e-pošti.

Ugovor na način izračuna ocene ali na oceno

Če kandidat meni, da njegov izpitni izdelek ni bil pravilno točkovan oz. ocena ni bila pravilno izračunana ali da je bil pri izpitu neustrezno ocenjen, lahko najpozneje naslednji dan po vpogledu vloži pisni ugovor na način izračuna ocene ali na oceno. Pisni ugovor odda v tajništvu mature v času uradnih ur (med 9.00 in 12.00). Šola bo izpeljala ustrezne postopke. Odločitve, ki jih v zvezi s pritožbami in ugovori na oceno sprejme šolska maturitetna komisija, so dokončne. Pisno obvestilo o odločitvi ŠMK kandidati prejmejo po e-pošti.

Izboljševanje in popravljanje ocen

Kandidatu, ki je uspešno opravil poklicno maturo v celoti in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, predpisi to omogočajo enkrat, in to samo v dveh letih po tem, ko je kandidat maturo uspešno opravil.

Ponovno opravljanje poklicne mature

Ponovno opravljanje poklicne mature v celoti ni omejeno in se lahko opravlja tudi večkrat. Pri tem se rezultati prejšnjega opravljanja mature ne upoštevajo. Izjema je le pozitivna ocena za izdelek oz. storitev, ki je priznana trajno. Lahko pa kandidat ponovno opravlja storitev ali izdelek.

Prijava kandidatov na jesenski rok poklicne mature 2022

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli je 7. julij 2022.

Simona R. Merkač,

tajnica poklicne mature

(Visited 141 times, 1 visits today)