Energetska sanacija Šolskega centra Ravne na Koroškem


 Logo

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; 1. prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb.

 

Naziv upravičenca: Šolski center Ravne na Koroškem

 

Kratek opis operacije:

Investitor je v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in politikami zagotovil energetsko sanacijo Šolskega centra Ravne na Koroškem, in sicer objektov Gimnazije Ravne na Koroškem (4.680 m2) in Srednje šole Ravne na Koroškem (1.297 m2), v skupni ogrevani površini 5.977 m2.

Starejši del fasade gimnazije je bil zaključen z novim ometom teranova, novejši del pa s fasadnimi ploščami in izolacijo. Dodatno je bila izolirana podstreha, menjale pa so se tudi zunanje okenske police in dotrajana vrata. Vgrajene so bile nove svetilke in zamenjane predstikalne naprave. Pri sanaciji strojnih instalaciji je bila opravljena montaža radiatorskih termostatskih ventilov na zaklep in toplotne črpalke zrak/voda ter prezračevalna klimatska naprava.

Na srednji šoli so bila sanirana vsa okna, vgradile so se varčne svetilke in senzorji gibanja. Na vsa grelna telesa je še potrebno montirati termostatske ventile. Prav tako se je vgradila prezračevalna klimatska naprava in sistem digitalnega obratovalnega monitoringa, ki omogoča spremljanje porabe toplotne in električne energije ter vode in stanja klimatskih pogojev.

Tehnično-investicijski ukrepi operacije so bili:

          zunanji ovoj stavbe,

          menjava oken, vrat,

          sanacija podstrešja,

          optimizacija ogrevalnih sistemov,

–     vgradnja sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov    toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s temperaturnim izkoristkom nad 65%,

          priprava sanitarne tople vode (STV) s toplotnimi črpalkami,

          sanacija in optimizacija razsvetljave,

          stroški energetskega upravljanja in monitoringa.

 

Energetska sanacija je s temi ukrepi prispevala k vzpostavitvi ustreznih pogojev in prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter dolgoročno zmanjšala stroške ogrevanja, toplotne in električne energije ter tako vplivala na varovanje okolja in spodbujanje ekološke zavesti.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

Skupaj stroški operacije

947.221,01 EUR

EU sredstva – Kohezijski sklad

705.165,69 EUR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

163.703,48 EUR

Lastna sredstva ŠC Ravne na Koroškem *

78.351,84 EUR

*OPOMBA: poleg 10 % prispevka k sofinanciranju operacije pri upravičenih stroških je ŠC Ravne na Koroškem zagotovil sredstva za neupravičene stroške operacije.

Eutrip

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 09.06.2011- 30.09.2013

Kontaktna oseba: Andrej Ruter

POVEZAVE do spletnih strani:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – skrbnik pogodbe: http://www.mizs.gov.si/

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – organ upravljanja: http://www.mzip.gov.si/

EU-SKLADI: http://www.eu-skladi.si/

    (Visited 39 times, 1 visits today)