– upoštevati je potrebno standarde posameznih področij (navodilo mentorja)

 

Dosledno je potrebno upoštevati navedbe v RAZPISU GIBANJA MLADI RAZISKLOVALCI KOROŠKE.

Raziskovalna naloga – poglobljena obravnava določene teme z iskanjem novih (izvirnih) spoznanj za dijaka. Do novih spoznanj lahko pride s pomočjo pisnih virov, s poskusi, z anketo, z intervjuji in drugimi ustreznimi raziskovalnimi tehnikami.

Aplikativni inovacijski predlogi in projekti – novosti v praktični uporabi, ki prispevajo k izboljšavi delovanja izdelka, pocenijo izdelavo, predstavljajo novost …

Vloga mentorja je, da dijaka usmerja v obvladljivo in aktualno raziskovanje, ki ni etično sporno. Uspešno raziskovalno delo zahteva sistematični pristop. Pomembna vloga mentorja je pri oblikovanju raziskovalnega problema, zastavljanju ciljev oz. raziskovalnih vprašanj. Mentor in dijak pripravita okvirni (časovni) potek dela po osnovnih korakih raziskovanja. Mentor spremlja potek dela, ob koncu raziskovanja potrdi avtorstvo naloge.

  1. Izbira teme raziskovanja, raziskovalnega problema

Uporaba različnih virov (knjige, revije, internet …), raziščemo že zapisano. Mentor mora dijaku pomagati pri izboru virov, usmerjati ga mora v širši izbor virov, saj le širše poznavanje razpoložljivega gradiva daje raziskovalcu možnost nadaljnjega kakovostnega dela. Posebna kritičnost je potrebna pri množici elektronskih virov, da dijak loči verodostojne vire, avtorsko delo od slabih povzetkov ipd. Pri proučevanju virov naj hkrati nastaja podlaga za teoretični del naloge!

Dijak si zastavi probleme, skupaj z mentorjem ovrednotita probleme in zastavita dober problem in delovni naslov naloge. Dober problem- možno ga je rešiti v okviru srednješolskega raziskovanja: ni preširoko zastavljen, ustreza glede zahtevnosti znanja, tehnike in sredstev, ga je možno rešiti v časovnih okvirjih naloge; je dovolj izviren, aktualen …

  1. Postavimo cilje, oblikujemo raziskovalno/a vprašanje/a, hipoteze

Mentor mora spodbujati izviren pristop, ki predstavlja ustrezen izziv. Raziskovalno vprašanje (in) cilji ne smejo biti preširoko zastavljene. Hipoteze postavimo pri nalogah, kjer je to z vidika raziskovanja smiselno. Hipoteze morajo biti usklajene s cilji naloge in zastavljene tako, da jih je možno preveriti, potrditi ali zavreči. Število hipotez je odvisno od naloge, običajno je ustrezno število do 7. V procesu raziskovanja se cilji in hipoteze lahko še dopolnjujejo.

  1. Metode dela so različne, mentor sodeluje pri izboru najbolj ustreznih metod dela. Določimo vzorec, merske pripomočke, izvedbe poskusov.
  1. Zbiranje in obdelava podatkov

Zbiranje in obdelava podatkov mora slediti zastavljenim ciljem. Dijaka moramo usmerjati v zbiranje, obdelavo in predstavitev podatkov, ki bodo omogočali nadaljnjo interpretacijo. Statistična obdelava mora biti usklajena z znanjem dijaka in potrebami raziskovalnega dela. Rezultati je potrebno nazorno predstaviti, tako da omogočajo primerjavo in nadaljnjo interpretacijo. Tabele in grafi morajo biti izbrani tako, da so dobro berljivi, podatke je potrebno primerno označiti in tem bolj enotno predstavljati.

  1. Interpretacija rezultatov

V interpretaciji je potrebno razložiti predstavljene rezultate, jih medsebojno povezati in povezati s širšimi teoretičnimi spoznanji. Mentor usmeri dijaka v ustrezno presojo rezultatov  glede na hipoteze. Presoja mora biti dovolj kritična, izogniti se je potrebno neustreznim, enostranskim in samovoljnim interpretacijam. Le ustrezna interpretacija rezultatov vodi do pravih odgovorov na raziskovalno vprašanje oz. do ustreznega potrjevanja in zavračanja hipotez.

  1. Zaključek

Sklepni del mora povzeti bistvene ugotovitve celotne naloge, najpomembnejše so avtorjeve ugotovitve. Smiselna je presoja raziskovalnega dela, ocena uporabnosti naloge in navajanje možnih nadaljnjih raziskav.

 

OBLIKOVANJE PISNEGA IZDDELKA

Kakovostno raziskovalno delo omogoča kakovostno pisanje končnega teksta – naloge. Pogosto pa na koncu zmanjkuje časa, zato je prav, da je načrtovan zaključek naloge vsaj nekaj dni pred rokom, ko je potrebno nalogo oddati. Naloga oz. raziskovalno poročilo morata biti napisana v skladu z zahtevami razpisa in stroke.

Naslovnica  – uporabite predlogo objavljeno na spletni strani!

Dosledno navajanje virov v skladu s pravili (enotna uporaba v celi nalogi). Navodila so tudi na spletni strani!

Mentor mora opozarjati na smiselno razmerje povzetkov, citatov in avtorskega teksta, na smiselno uporabo slik in grafičnih ponazoritev ter na preglednost poročila. Pomembna je jezikovna pravilnost, dosledno je potrebno upoštevati pravila povzemanja, citiranja in navajanja virov.

Priporočila:

  • čitljiva črna pisava velikost 12, razmik med vrsticami 1,5, navadni robovi, obojestranska poravnava;
  • dvostransko tiskanje (razen naslovnice, kazala, povzetka in zahvale).

JAVNA PREDSTAVITEV (zagovor naloge)

Javna predstavitev naloge je pomemben element v raziskovalni dejavnosti dijaka. Dobra predstavitev je nazorna, jedrnata, zanimiva, vključuje vse pomembne informacije…

Mentor lahko dijaku z idejami pomaga pri pripravi predstavitve. Mentor predstavitev predhodno pregleda, po potrebi predlaga popravke, dopolnitve… in dijaku omogoči, da svojo nalogo predhodno predstavi (npr. sošolcem, skupini dijakov).

UGODNOSTI ZA DIJAKE (mlade raziskovalce): tiskanje (in vezava) raziskovalne naloge na šoli; ocena pri predmetu, ki ga pokriva raziskovalno področje; do trije prosti dnevi za izdelavo naloge (v dogovoru z razrednikom, ne naenkrat, ne na dan napovedanega ocenjevanja).

Pripravila: Manuela Tkalec

(Visited 735 times, 1 visits today)