Rok za prijavo je do 5. septembra 2022!

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Pouk iz petih predmetov poteka v dopoldanskem času. Kandidati pridobijo status dijaka. Izobraževanje je brezplačno. V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil a) srednje poklicno, b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, c) tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točko d), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v naslednjih šolskih letih brez prekinitve, pa določilo ne velja.

PRIJAVNICA ZA VPIS V MATURITETNI TEČAJ:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4247

Kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;

2) kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;

3) kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);

4) kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in

5) kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo predložiti najkasneje do izvedbe izbirnega postopka.

Kandidati, ki so bodo prijavili za vpis do 5. septembra 2022, bodo o postopku vpisa osebno obveščeni.

Izobraževanje se bo začelo  predvidoma 3. oktobra 2022.

(Visited 209 times, 1 visits today)