Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Pouk iz petih predmetov poteka v dopoldanskem času. Kandidati pridobijo status dijaka. Izobraževanje je brezplačno.

V maturitetni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali:

  1. srednje poklicno izobraževanje,
  2. srednje strokovno izobraževanje,
  3. tretji letnik gimnazije in so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto,
  4. četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
  5. osnovnošolsko izobraževanje in preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov.

Dijak, ki je zaključil srednje poklicno ali srednje strokovno izobraževanje, se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja.

PRIJAVNICA ZA VPIS V MATURITETNI TEČAJ:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4247

Kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;

2) kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;

3) kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);

4) kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in

5) kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

Kandidati, ki so bodo prijavili za vpis do 4. septembra 2020, bodo o postopku vpisa osebno obveščeni.

Izobraževanje se bo začelo  predvidoma 1. oktobra 2020.

(Visited 605 times, 1 visits today)